ENQUISA BIBLIOTECA ALUMNADO
Pedímosche colaboración para coñecer as túas inquedanzas e suxestións en relación coa Biblioteca do Centro.
Le con atención e sinala as túas respostas. Grazas pola túa axuda.
Xénero
Curso
1. Gústache ir a biblioteca do teu centro?
2. Cando podes ir a biblioteca? (podes escoller varias opcións)
3. Cantas veces fuches este curso á biblioteca no recreo?
4. Con que frecuencia vas a biblioteca cos profesores?
5. Que actividades realizaches na biblioteca? (podes escoller varias opcións)
6. Cando vas a biblioteca, hai unha persoa encargada para asesorarte?
7. O que máis utilizas na biblioteca é? (máximo 3 opcións)
8. Sabes como están ordenados os libros e outros materiais na biblioteca?
9. Que prefires ler? (podes escoller varias opcións)
10. Levas libros en préstamo?
11. Sabes buscar información nos diferentes documentos da biblioteca (libros, enciclopedias, internet...)?
12. Para que utilizas a conexión a internet da biblioteca? (podes escoller varias opcións)
13. Valora canto che gustan as actividades que organiza/fomenta a biblioteca do cole: (nada, pouco, bastante, moito)
Actividade
Nada
Pouco
Bastante
Moito
Formación de usuarios
Encontros con autores, ilustradores
Charlas informativas
Contacontos
Os venres un conto
Proxectos de centro
Programas de radio
Exposicións temáticas e de novidades
Guías de lectura / boletíns informativos
Mochilas viaxeiras
Concursos
Obradoiros
Club de lectura
Celebracións de efemérides (día da paz, día do libro, día da biblioteca...)
14. Das actividades organizadas pola biblioteca, cal/cales che gustaron máis?
15. Queres propor algunha actividade?
16. Valora canto che gustan os servizos que ofrece a nosa biblioteca: (nada, pouco, bastante, moito)
Servizo
Nada
Pouco
Bastante
Moito
Préstamo
Horario de apertura
Profesorado que atende a biblioteca
Colocación da sala
Sinalización das distintas seccións
Consulta para adquisición de fondos
Os fondos dispoñibles
17. Como che gustaría que mellorase a biblioteca do centro? (podes escoller varias opcións)
18. Que é o que menos che gusta da nosa biblioteca?
19. Bibliotecas de Aula. A biblioteca do centro fai préstamos as bibliotecas de aula.
a. Utilizas a biblioteca de aula?
b. Que é o que máis che gusta da biblioteca de aula?
c. Que cambiarías?
20. Queres facer algunha suxestións que nos axuden a mellorar a nosa biblioteca?