ENQUISA BIBLIOTECA PROFESORADO
Esta enquisa pretende coñecer a túa opinión para mellorar os servizos da Biblioteca. Moitas grazas pola túa colaboración.
1. Uso da biblioteca: (nada, pouco, bastante, moito)
Uso
Nada
Pouco
Bastante
Moito
Labor docente
Uso persoal
Biblioteca de aula
2. A Biblioteca do noso centro (podes escoller varias opcións)
3. Valora os servizos que ofrecemos: (mal, regular, ben, moi ben)
Servizo
Mal
Regular
Ben
Moi ben
O préstamo
O horario de apertura
O profesorado que atende a biblioteca
O alumnado colaborador
A colocación da sala
A sinalización das distintas seccións
As actividades que se organizan
Os fondos
4. Valora as actividades organizadas dende a biblioteca: (mal, regular, ben, moi ben)
5. Aspectos nos que debería mellorar a biblioteca escolar (podes escoller varias opcións)
6. Valoración xeral
a. Que debemos manter?
b. Que debemos mellorar?
c. Que debemos cambiar?
7. Suxestións (organización, funcionamento, fondos, actividades, ...)