CEIP MONFORTE

O CEIP MONFORTE é


 


Un colexio público, dependente da Consellería de Educación e O. Universitaria que imparte a Educación Infantil e a Educación Primaria.


 Un colexio que busca a formación integral e personalizada do seu alumnado.


 Un colexio para todos/as, solidario e integrador, que persigue a mellor inserción de cada individuo na sociedade e que loita pola igualdade de oportunidades.


 Un colexio participativo, democrático e pluralista para que toda a comunidade poida intervir na concreción dun modelo educativo de todos e de todas.


 Un colexio crítico e comprometido na defensa de valores coma a xustiza, a amizade, o respecto, a solidariedade, a paz, a tolerancia, a liberdade, o coidado do medio natural e cultural...


 Un colexio activo e creativo que prioriza aprendizaxes significativas, reflexivas e intelixentes, fronte ás pasivas e memorizadas mecanicamente.


 


O seu obxectivo é formar alumnos/as con capacidade de....


 Comportarse de acordo cos valores básicos que rexen a vida e a convivencia: respecto, democracia, solidariedade, xustiza, tolerancia....


 Domina-las habilidades instrumentais básicas: comprensión e expresión oral e escrita, en galego e en castelán, e cálculo matemático que lle permita a resolución de problemas da vida cotiá.


 Actuar con autonomía nas tarefas habituais.


 Adquirir habilidades sociais básicas para participar con plenitude nas actividades interpersoais e grupais.


 Coñece-lo patrimonio natural e cultural máis próximo e participar na súa defensa, conservación e mellora.


 Coñece-lo propio corpo e adoptar hábitos saudables que repercutan nunha mellor calidade de vida


 Comunicarse a través de medios de expresión plástica, visual e musical, desenvolvendo a sensibilidade e a capacidade de disfrutar das artes.


 


 

volver